Trang chủ thông báo TẠI SAO CHỌN HBUE? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CÂU HỎI NGHIÊM TÚC?

Thông báo và những điểm nổi bật

TẠI SAO CHỌN HBUE? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CÂU HỎI NGHIÊM TÚC?

T?I SAO CH?N HBUE? ??Y Có PH?I Là C?U H?I NGHIêM TúC?

Biên t?p:  Jenny Pham                                        Ngu?n:AT0086.com

 

 

T?I SAO CH?N HBUE?... ??Y Có PH?I Là C?U H?I NGHIêM TúC?

??t t?i thành ph? V? Hán và ???c m?nh danh là Chicago ph??ng ??ng, ??i h?c kinh t? H? B?c (HBUE) là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c ???c c?p phép b?i B? giáo d?c Trung Qu?c.

Tr??ng chuyên trong vi?c gi?ng d?y kinh t? và qu?n ly v?i l?ch s? h?n 100 n?m.

Nh?ng nhan viên có b?ng c?p cao bao g?m h?n 380 giáo s?, 45% trong s? ?ó là ti?n s? và 60% ???c giáo d?c ? n??c ngoài.

http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2016/05/uYCB3IsM//UpLoadImages/FromWord/2016/05/u0IEdPIo/content.001.png

HBUE là n?i ly t??ng cho vi?c ?ào t?o nh?ng ngh? nghi?p qu?c t? ??ng c?p cao v?i c? s? v?t ch?t và th?c hành chuyên nghi?p.

https://ciss-org-cn.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/UploadFiles/Ueditor/net/upload/FromWord/20160520/1049308084content.005.png

Toàn b? khu?n viên tr??ng là khu v??n ???c thi?t k? tao nh? v?i phong c?nh ??p th? m?ng g?n v?i h? Tangxu.

Kí túc xá sinh viên qu?c t? n?m trong khu?n viên tr??ng v?i san v?n ??ng hi?n ??i, h? b?i, san bóng ?á, phòng th? d?c và c?n tin sang tr?ng nh?t. T?t c? ?i?u này t?o cho HBUE là thiên ???ng c?a sinh viên qu?c t?.


??NG Kí NGAY! T?I SAO KH?NG???ng kí t?i AT0086  | ??ng kí t?i CISS  |   H?i chuyên gia