Trang chủ thông báo BẠN THẬT SỰ BIẾT VỀ HSK

Thông báo và những điểm nổi bật

BẠN THẬT SỰ BIẾT VỀ HSK

HSK ???c vi?t t?c t? Hanyu Shuiping Kaoshi ngh?a thi ki?m tra kh? n?ng Hoa ng? ???c chu?n hóa ? m?c ?? qu?c gia ???c biên so?n b?i trung tam HSK c?a tr??ng ??i h?c ng?n ng? và v?n hóa B?c Kinh nh?m ?ánh gía kh? n?ng Hoa ng? c?a nh?ng ng??i nói ti?ng Hoa kh?ng ph?i là b?n ng? (nh?ng ng??i n??c ngoài, ng??i Trung Qu?c ? n??c ngoài, hay sinh viên là ng??i dan t?c thi?u s? Trung Qu?c). HSK bao g?m bài ki?m tra kh? n?ng Hoa ng? c? b?n (HSK c? b?n), bài ki?m tra kh? n?ng Hoa ng? s? c?p và trung c?p (HSK s? c?p- trung c?p), và bài ki?m tra kh? n?ng Hoa ng? nang cao (HSK nang cao). HSK ???c t? ch?c hàng n?m ? Trung Qu?c và m?t s? qu?c gia khác. Ch?ng ch? HSK ???c c?p cho nh?ng ng??i ??t s? ?i?m yêu c?u.

http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2015/12/J22VPIQo/content.001.png

B? giáo d?c Trung Qu?c ?? thi?t l?p H?i ??ng qu?c gia cho kì ki?m tra kh? n?ng Hoa ng? (HSK) (CNCCPT). H?i ??ng có nhi?m v? giám sát kì thi HSK c?ng nh? vi?c c?p phát ch?ng ch?. V?n phòng c?a CNCCPT ???c g?i là v?n phòng c?a h?i ??ng qu?c gia Trung Qu?c chuyên trong vi?c gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n HSK, cùng v?i trung tam HSK c?a BLCU.

http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2015/12/J22VPIQo/content.002.png